WOPR

X Zjazd Krajowy WOPR

X ZJAZD KRAJOWY WOPR

Ze względu na pojawiające się błędne informacje - nie mające poparcia w przepisach prawa WOPR - na temat organizacji X Krajowego Zjazdu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia 2013 roku, przedstawiamy podstawy prawne jego organizacji.
Zgodnie z § 21 pkt 1) Statutu WOPR, wyłącznie do kompetencji Zarządu Głównego WOPR należy zwołanie i organizacja Zjazdu Krajowego, tak więc jedynie decyzje Zarządu Głównego WOPR, podejmowane w formie uchwał są ważne i obowiązujące.

Pierwsza uchwała 7/8/IX/11 z sprawie organizacji X Zjazdu Krajowego WOPR była podjęta w dniu 3 grudnia 2011 roku, z tym, że błędnie termin zjazdu wyznaczono na 14 i 15 kwietnia 2013 roku, tj. na niedzielę i poniedziałek.

Na posiedzeniu Zarządu Głównego WOPR w kwietniu 2012 roku, dostrzeżono pomyłkę i w uchwale w sprawie planu pracy poprawiono termin na sobotę i niedzielę, tj. na dni 13 i 14 kwietnia 2013 roku.

Ważnym jest, że treść uchwały podjętej później zmienia ważność uchwały wcześniej podjętej.
Projekt ordynacji wyborczej X Zjazdu Krajowego WOPR, przedstawiony przez Prezesa WOPR Jerzego Telaka na posiedzeniach Zarządu Głównego WOPR w grudniu 2011 roku oraz w kwietniu 2012 roku, a także poddany pod głosowanie w trybie korespondencyjnym w maju 2012 roku, został odrzucony, jako niezgodny z prawem WOPR, a nawet z niektórymi ustawami prawa polskiego - mimo tego nadal widnieje na stronie www.wopr.pl Zarząd Główny WOPR przyjął natomiast w uchwale nr 9/9-K/IX/12 z dnia 30 maja 2012 roku projekt ordynacji wyborczej Krzysztofa Skrzyniarza.
Ze względu na niewykonanie lub przekroczenie wyznaczonych w w/w uchwały terminów oraz przekłamaniach w wykazie opłaconych składek członkowskich i wynikających z tego tytułu błędów w wyliczaniu ilości delegatów przypadających na poszczególne jednostki wojewódzkie WOPR oraz z uwagi na niemożliwość uzyskania danych zarówno od Prezesa WOPR, Biura ZG WOPR oraz od Głównej Komisji Rewizyjnej, Zarząd Główny WOPR na planowym posiedzeniu w Skierniewicach w dnach 8-9 grudnia 2012 roku, zgodnie z § 21 pkt 1) Statutu WOPR, zmienił ordynacje wyborczą i inne uchwały dotyczące organizacji Zjazdu.
Po ustaleniu terminu X Zjazdu Krajowego, Zarząd Główny WOPR zgodnie z § 21 pkt 1) i 2) Statutu WOPR, zmienił oraz przygotował projekty uchwał X Zjazdu Krajowego WOPR, tj. porządku obrad i Regulaminu oraz ustalił że z każdej jednostki wojewódzkiej zostanie wybranych sześciu delegatów na X Zjazd Krajowy WOPR.
W sprawach organizacji X Zjazdu Krajowego WOPR powołano Komisję Zjazdową pod przewodnictwem Piotra Synowca, który z upoważnienia Zarządu Głównego WOPR prześle zaproszenia i dokumentację Zjazdu, delegatom którzy przesłali wypełnione karty delegata, a prezesi wojewódzcy listy delegatów.
Ze względu na "powstające" w ostatnim czasie poza strukturami WOPR tzw. "jednostki wojewódzkie WOPR", które uzurpują sobie prawo wyboru Delegatów na Zjazd Krajowy WOPR, Zarząd Główny WOPR w swojej uchwale literalnie z numerem KRS określił jednostki wojewódzkie uprawnione do wyboru Delegatów na zjazd Krajowy WOPR.
Nie ma podstaw prawnych (Uchwał Zarządu Głównego WOPR) akceptujących "dokumentację" Zjazdu, w tym karty delegatów, porządek obrad i regulamin Zjazdu zamieszczone na stronie Zarządu Głównego WOPR www.wopr.pl. Osoby, które mają wątpliwości, powinny od autorów zażądać okazania Uchwał Zarządu Głównego WOPR wprowadzających takie dokumenty, o czym mówi § 21 pkt 1) i 2) Statutu WOPR.
Pracownicy Biura Zarządu Głównego WOPR nie są organem władzy, a Prezes WOPR nie może działać wbrew Uchwałom Zarządu Głównego WOPR.
PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim