WOPR

SZKOLENIE MIĘDZYNARODOWE (ILS)

SZKOLENIE MIĘDZYNARODOWE (ILS). UPRAWNIENIA MIĘDZYNARODOWE RATOWNIKA WODNEGO!
wrzesień 2018
wtorek, 21 sierpnia 2018r.

Tylko w WOPR można uzyskać międzynarodowe uprawnienia ratownika wodnego (światowej organizacji International Life Saving Federation - ILS) pozwalające bezproblemowo na podjęcie pracy, jako ratownik wodny, honorowane w większości krajów europejskich jak i na całym świecie. Zapewniamy profesjonalny sprzęt i kadrę szkoleniową. Zapraszamy na dwa terminy spotkań organizacyjnych (około 1 godziny), na których przedstawimy szczegóły szkolenia - do wyboru 3 września o godzinie 19.30 lub 5 września o godzinie 18.00, na Bazie Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu, przy ul. Na Grobli 40-44.

W Polsce tylko WOPR jest członkiem ILS   (https://europe.ilsf.org/about/members/full)
Na Dolnym Śląsku tylko Dolnośląskie WOPR we Wrocławiu jest członkiem WOPR (http://zgwopr.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2).

Szkolenia i uprawnienia wydawane w Polsce przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w tym Dolnośląskie WOPR we Wrocławiu, są akredytowane przez światową organizację ratownictwa wodnego ILS - International Life Saving Federation i zgodne z przepisami międzynarodowymi.
ZASADY OGÓLNE
Trybu szkoleń na stopnie WOPR (ILS)
po uzyskaniu w Dolnośląskim WOPR zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
ratowników wodnych, o którym mowa w Rozporządzeniu nr 747 MSW.

 1. Stopnie WOPR po 1 stycznia 2012 roku nie dają uprawnień do wykonywania obowiązków ratownika wodnego w Polsce, ale są respektowane i "mile widziane" za granicą - poza np. USA, Australią.
 2. Kolejne stopnie ratowników WOPR są wymagane w ścieżce edukacyjnej ILS - stopnie ratownicze międzynarodowe i instruktorskie - szkolenia wg programów WOPR (ILS) na stopnie:
  • młodszy ratownik WOPR
  • ratownik WOPR
  • ratownik wodny pływalni, śródlądowy i morski
  • starszy ratownik WOPR
  • instruktor ratownictwa WOPR
 3. Prezes Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu, jako organizator, wprowadza tryb szkolenia na stopnienie WOPR po uzyskaniu zaświadczenia o szkoleniu ratowników wodnych tzw. MSW lub ministerialne, obejmuje różnice programową w stosunku do szkoleń ILS (stopni WOPR z akredytacją ILS), tj. kilkanaście godzin dydaktycznych:
  • zajęcia praktyczne,
  • zajęcia teoretyczne.
 4. Do szkolenia może przystąpić osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "ratowników wodnych MSW", o którym mowa z Rozporządzeniu 747, a przeprowadzonym przez jednostkę Dolnośląskiego WOPR.
  2. szkolenie, o którym mowa w pkt "a/" prowadził instruktor/instruktorzy WOPR z ważnymi na dany rok uprawnieniami do prowadzenia szkoleń w zakresie ratownictwa i jest umieszczony na wykazie na dany rok kalendarzowy uprawnionych instruktorów WOPR na stronie internetowej Zarządu Głównego WOPR - dla wszystkich godzin dydaktycznych.
  3. egzamin kończący szkolenie, o którym mowa w pkt. "a/" przeprowadził, co najmniej jeden instruktor WOPR, o którym mowa w pkt. "b/".
  4. w dniu rozpoczęcia szkolenia ma ukończone 18 lat.
  5. jest członkiem Dolnośląskiego WOPR lub jednostki Dolnośląskiego WOPR i posiada ważną legitymację członkowską z opłacona składką w tej jednostce na dany rok oraz plastikowy identyfikator "członka WOPR".
  6. musi przed rozpoczęciem szkolenia posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z tytułem Ratownik oraz dodatkowo jeden z wymaganych w WOPR patentów (zaświadczenie KPP nie jest patentem).
  7. przedstawi własne oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu ratowników wodnych - lub posiada zaświadczenie lekarskie z wcześniejszego szkolenia o braku przeciwskazań do udziału w szkoleniu ratowników wodnych (zaświadczenie ważne jest 12 miesięcy od dnia wystawienia).
  8. podpisze regulamin szkolenia.
 5. Przed przystąpieniem do egzaminu (warunek dopuszczenia) kandydat musi posiadać specjalną kartę pływacką tzw. "żółty czepek" wystawioną na druku ścisłego zarachowania WOPR i przez ratownika WOPR zgodnie z regulaminem zdobywania specjalnej karty pływackiej.
 6. Szkolenie i egzamin przeprowadza się jak dla szkoleń na stopnie zawodowe ratownika wodnego pływalni, śródlądowego i morskiego - zgodnie z przepisami Zarządu Głównego WOPR z akredytacją ILS.
 7. Szkolenie jest bezpłatne.
 8. Opłatę w wysokości 100 zł wnosi się za przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie i każdego egzaminu poprawkowego oraz po zdaniu egzaminu za nadanie stopni wg przepisów WOPR:
  • młodszy ratownik WOPR 40 zł
  • ratownik WOPR 100 zł
  • ratownik pływalni 30 zł - jako tryb szczególny uzyskania stopnia
 9. Nadanie stopni kończy się uroczystym wręczeniem legitymacji członka WOPR z wpisanymi stopniami i złożeniem "ślubowania ratownika WOPR".
 10. Ratownik po odbyciu 70 godzin praktyki na wodach śródlądowych (społecznie lub za wynagrodzeniem) - wyłącznie kąpieliska, wody otwarte województwa dolnośląskiego - i po poświadczeniu pracy w legitymacji członka WOPR wyłącznie przez Jednostkę Dolnośląskiego WOPR (wykaz jednostek: strona internetowa www.dolnoslaskiewopr.pl), może zwrócić się wyłącznie do jednostki, w której odbył szkolenie o nadanie stopnia zawodowego "ratownika wodnego śródlądowego". Z tytułu nadania stopnia wnosi opłatę 30 zł - jako tryb szczególny uzyskania stopnia.
 11. Podobnie jak w pkt. 10 ratownik po odbyciu 70 godzin praktyki na wodach morskich, może zwrócić się o nadanie stopnia zawodowego "ratownika wodnego morskiego". Z tytułu nadania stopnia wnosi opłatę 30 zł - jako tryb szczególny uzyskania stopnia. Poświadczenie praktyki (społecznie lub za wynagrodzeniem) w legitymacji członka WOPR potwierdzone wyłącznie przez Jednostkę WOPR będąca w ogólnopolskich strukturach WOPR (wykaz jednostek: strona internetowa www.zgwopr.pl), może zwrócić się wyłącznie do jednostki, w której odbył szkolenie o nadanie stopnia zawodowego "ratownika morskiego".
 12. Poświadczenie odbycia praktyki, o której mowa w pkt 10 i 11 osobie, która nie ma wpisu w rejestrze pracy w legitymacji członka WOPR, uprawniona jednostek WOPR umieszcza adnotację na stronach "kursy doszkalające".
 13. Potwierdzenie jednego dnia kalendarzowego praktyki liczy się, jako 8 godzin pracy. W przypadku wpisania ilości godzin za jeden dzień praktyki uważa się maksymalnie 12 godzin na dobę. Dyżury nocne od 20.00 do 8.00 nie mogą być liczone, jako praktyka ratownika.
 14. Potwierdzeniem posiadania stopni WOPR jest złożenie w jednostce macierzystej wniosku na plastikowe identyfikatory stopni zawodowych (ratownik pływalni, śródlądowy i morski) oraz wniesienia opłaty 20,- zł za każdy stopień. Na tej podstawie Biuro Zarządu Głównego WOPR przyjmuje wnioski do ILS o wydanie legitymacji międzynarodowej ILS - opłata wnoszona do Biura ZG WOPR w wysokości równowartości 50,- Euro.
 15. Stopnie zawodowe nadane w tym trybie tj. po odbyciu praktyki, wpisane przez inną niż szkoląca jednostkę WOPR lub inny podmiot, nie będą uznawane i w legitymacji członka WOPR będą skreślane, co może powodować wymianę dokumentu, na koszt właściciela legitymacji członka WOPR - klauzula zawarta w regulaminie szkolenia.
 16. Praktyka potwierdzona niezgodnie z pkt. 10, 11 i 12 nie będzie liczona do uzyskania uprawnień w trybie szczególnym - klauzula zawarta w regulaminie szkolenia.
 17. Wszystkie stopnie WOPR są wpisywane do ewidencji ratowników WOPR.
 18. Osoba, która ukończyła szkolenie, o którym mowa w pkt. 4b, ale nie spełnia wymogu pkt 4c, przed przystąpieniem do szkolenia, o którym nowa w pkt 3 musi zdać z wynikiem pozytywnym dodatkowy egzamin jak dla "ratowników wodnych MSW" spełniający wymogi pkt 4c. Egzamin zorganizowany jest przy zakończeniu planowego szkolenia "ratowników wodnych MSW" i przeprowadzany jest nieodpłatnie, z tym, że prowadzi się osobną dokumentację egzaminacyjną - protokół.
 19. Zasady 2 stycznia 2018 roku wprowadza Prezes Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu, do którego należy prawo ich interpretacji.


Proszę zabrać na spotkanie legitymacje członka WOPR celem pierwszej weryfikacji dokumentów i odbytych szkoleń.

UWAGA! NIE MA EGZAMINU WSTĘPNEGO Z PŁYWANIA.
Uczestnik przystępuje do szkolenia ratownika wodnego na własną odpowiedzialność w zakresie umiejętności pływackich.


WROCŁAW, terminy szkoleń - założenia organizacyjne:
Termin szkolenia ILS - wrzesień 2018r.
Zajęcia w ilości jedenastu godzin. W tym zajęcia na pływalni i na kąpielisku (wody otwarte) oraz na bazie Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu włącznie z wykładami, zakończone egzaminem. Dni i godziny zajęć do uzgodnienia. Dni i godziny zajęć do uzgodnienia.
Stopnie i uprawnienia ILS są bezterminowe, ale w danym roku ważne wyłącznie z opłaconą składką członkowską WOPR (ILS) -ewidencja elektroniczna.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim